Preskočiť kategórie kurzov

Kategórie kurzov


Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

 • Absolvent aktualizačného vzdelávacieho programu Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vie pripraviť, aplikovať a vyhodnocovať program prevencie sociálno-patologických javov v triede a na základnej škole.
 • Absolvent pozná možnosti zaangažovanosti rodiny v edukačnom procese ZŠ, má osvojené efektívne postupy a stratégie komunikácie s rodinou, pozná a akceptuje odlišnosti žiakov a ich rodičov bez predsudkov a stereotypov.
 • Absolvent aktualizačného vzdelávania dokáže posúdiť vhodnosť stratégií pre spôsob komunikácie s rodičmi žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), dokáže urobiť reflexiu vlastnej činnosti z hľadiska výberu a aplikácie vhodných a efektívnych metód a foriem kontaktu s rodičmi žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a na základe reflexie dokáže realizovať korekcie vo vlastnej diagnostickej, prípadne intervenčnej stratégii.
 • Absolvent vzdelávania pozná možnosti využitia IKT v edukačnom procese základnej školy, má osvojené efektívne postupy a stratégie ich využitia. Dokáže posúdiť vhodnosť vyučovacích stratégií pre vzdelávanie a výchovu žiakov z MRK, dokáže nájsť formy spolupráce s kolegami využívajúc IKT v CVS, dokáže urobiť reflexiu vlastnej činnosti z hľadiska výberu a aplikácie vhodných a efektívnych metód a foriem výučby a výchovy žiakov z MRK a na základe reflexie dokáže realizovať korekcie vo vlastných vyučovacích stratégiách.

 • Absolvent vzdelávania pozná možnosti využitia IKT v edukačnom procese základnej školy, má osvojené efektívne postupy a stratégie ich využitia. Dokáže posúdiť vhodnosť vyučovacích stratégií pre vzdelávanie a výchovu žiakov z MRK, dokáže nájsť formy spolupráce s kolegami využívajúc IKT v CVS, dokáže urobiť reflexiu vlastnej činnosti z hľadiska výberu a aplikácie vhodných a efektívnych metód a foriem výučby a výchovy žiakov z MRK a na základe reflexie dokáže realizovať korekcie vo vlastných vyučovacích stratégiách.

 • Absolvent  aktualizačného  programu  Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii   vie implementovať princípy multikultúrnej výchovy do edukačného procesu v rámci inkluzívneho vzdelávania.

 • Absolvent pozná možnosti zaangažovanosti rodiny v edukačnom procese ZŠ, má osvojené efektívne postupy a stratégie komunikácie s rodinou, pozná a akceptuje odlišnosti žiakov a ich rodičov bez predsudkov a stereotypov.

 • Absolvent pozná možnosti zaangažovanosti rodiny v edukačnom procese ZŠ, má osvojené efektívne postupy a stratégie komunikácie s rodinou, pozná a akceptuje odlišnosti žiakov a ich rodičov bez predsudkov a stereotypov.
 • Absolvent pozná spôsoby rozvíjania komunikačných zručností, kriticky reflektuje vlastný komunikačný štýl, dokáže vytvárať optimálne edukačné prostredie pre žiaka z MRK a podporuje inkluzívne vzdelávanie  pri rešpektovaní kognície, emócií, potrieb, motivácie a záujmov.

 • Absolvent pozná spôsoby rozvíjania komunikačných zručností, kriticky reflektuje vlastný komunikačný štýl, dokáže vytvárať optimálne edukačné prostredie pre žiaka z MRK a podporuje inkluzívne vzdelávanie  pri rešpektovaní kognície, emócií, potrieb, motivácie a záujmov.

 • Absolvent získa profesijné kompetencie potrebné k realizácii inkluzívneho vzdelávania, pozná možnosti spolupráce školy s rodinou a partnermi školy, má osvojené efektívne stratégie pedagogickej asistencie, pozná učebné prostredie a trendy v oblasti využívania učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK na ZŠ.

 • Absolvent získa profesijné kompetencie potrebné k realizácii inkluzívneho vzdelávania, pozná možnosti spolupráce školy s rodinou a partnermi školy, má osvojené efektívne stratégie pedagogickej asistencie, pozná učebné prostredie a trendy v oblasti využívania učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK na ZŠ.

 • Základné zoznámenie s výrazovými prostriedkami e-learningu. Približuje možnosti LMS Moodle pre lektorov ktorí vedú a hodnotia účastníkov vzdelávacích programov.

 • Základné zoznámenie s výrazovými prostriedkami e-learningu. Približuje možnosti LMS Moodle pre expertov pripravujúcich vzdelávacie programy.

 • Zoznámenie s prostredím LMS projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít".