Kurzy slúžiace pre vývoj prostredia a pre overenie niektorých funkčností. Ďalej kurzy umožňujúce základné oboznámenie s prostredím pre rôzne skupiny účastníkov projektu. Pre expertov pripravujúcich vzdelávacie programy na akreditáciu, pre expertov pripravujúcich učebné zdroje a všeobecné oboznámenie s prostredím pre budúcich účastníkov vzdelávania.
  • Základné zoznámenie s výrazovými prostriedkami e-learningu. Približuje možnosti LMS Moodle pre lektorov ktorí vedú a hodnotia účastníkov vzdelávacích programov.

  • Základné zoznámenie s výrazovými prostriedkami e-learningu. Približuje možnosti LMS Moodle pre expertov pripravujúcich vzdelávacie programy.

  • Zoznámenie s prostredím LMS projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít".