• Absolvent pozná spôsoby rozvíjania komunikačných zručností, kriticky reflektuje vlastný komunikačný štýl, dokáže vytvárať optimálne edukačné prostredie pre žiaka z MRK a podporuje inkluzívne vzdelávanie  pri rešpektovaní kognície, emócií, potrieb, motivácie a záujmov.

  • Absolvent pozná spôsoby rozvíjania komunikačných zručností, kriticky reflektuje vlastný komunikačný štýl, dokáže vytvárať optimálne edukačné prostredie pre žiaka z MRK a podporuje inkluzívne vzdelávanie  pri rešpektovaní kognície, emócií, potrieb, motivácie a záujmov.

  • Absolvent získa profesijné kompetencie potrebné k realizácii inkluzívneho vzdelávania, pozná možnosti spolupráce školy s rodinou a partnermi školy, má osvojené efektívne stratégie pedagogickej asistencie, pozná učebné prostredie a trendy v oblasti využívania učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK na ZŠ.

  • Absolvent získa profesijné kompetencie potrebné k realizácii inkluzívneho vzdelávania, pozná možnosti spolupráce školy s rodinou a partnermi školy, má osvojené efektívne stratégie pedagogickej asistencie, pozná učebné prostredie a trendy v oblasti využívania učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK na ZŠ.